Let op!

Let op! De stratenpagina’s zijn niet meer bijgewerkt sinds de bekendmaking van het ontwerp op 4 april 2023. De beelden op deze stratenpagina kunnen afwijken van het definitieve ontwerp. Bekijk hier het definitieve plan voor de hele wijk.

Straatcluster 3: Secretaris de Visserstraat, Burg. Van Lithstraat

Hoe zijn de plannen tot stand gekomen en hoe ver zijn we nu?

Vorig jaar hebben we verschillende bijeenkomsten gehad om samen te praten over de gewenste situatie in de straat. We hebben besproken wat de wensen zijn vanuit u als bewoners. In meerdere bijeenkomsten hebben we doorgepraat over de beste manier om die wensen in te vullen én een klimaatrobuuste inrichting te maken. Alle input die is opgehaald van de verschillende bijeenkomsten is zo goed mogelijk vertaald in het definitief ontwerp.  
 
Naast de nieuwe inrichting voor de straten is nu ook het beplantingsplan gereed voor de wijk. Van een aantal straten hebben we voorkeuren doorgekregen voor bomen en beplanting. Dit is zo goed als mogelijk verwerkt in het beplantingsplan. 

U kunt reageren op het beplantingsplan tot en met 24 april.

 

Ontwerp Secr. De Visserstraat

Uitgangspunten ontwerp

 • De rijbaan blijft 5,20m en tweerichtingsverkeer.
 • De rijbaan heeft een hol profiel met een molgoot in het midden van de rijbaan.
 • De hoogte van de stoeprand blijft gelijk aan de huidige hoogte.
 • Op de kruisingen met de Dr. Van der Voortsingel, Burg. van Lithstraat en de Deken Franssenstraat komen plateaus als snelheidsremmer. 
 • Op de hoeken bij de plateaus zijn vlakke oversteekplekken voor rolstoelgebruikers.
 • De opritten liggen op één niveau met het trottoir. Voor bestaande opritten wordt voor een enkele oprit 3,5m aangehouden en voor een dubbele oprit 6m. 
 • De trottoirs en opritten worden uitgevoerd in trottoirtegels, de rijbaan wordt uitgevoerd in klinkers.
 • Aan de zuidzijde komt een trottoir van 1.80m met daarlangs een groenstrook met onderbeplanting en bomen.
 • Aan de noordzijde komt een trottoir van 1.20m met daarlangs een groenstrook met onderbeplanting en bomen. 
 • De hele straat wordt voorzien van nieuwe bomen. De bomen krijgen meer (ondergrondse) groeiruimte en er komt een variëteit aan soorten.
 • Het onderhoud van het groen wordt de eerste 3 jaar op een hoger niveau beheerd, dit wordt gefinancierd uit het projectbudget. Na 3 jaar zijn de groenstroken volgroeid en is minder beheer voldoende. 
 • Verlichting staat op dezelfde plek of zo dicht mogelijk bij de huidige plek.

 

Ontwerp Burg. van Lithstraat

Uitgangspunten ontwerp

 • De rijbaan blijft 5,20m en tweerichtingsverkeer.
 • De rijbaan heeft een hol profiel met een molgoot in het midden van de rijbaan.
 • De hoogte van de stoeprand blijft gelijk aan de huidige hoogte.
 • Op de kruisingen met de Secr. De Visserstraat en de Vijverweg komen plateaus als snelheidsremmer. 
 • Op de hoeken bij de plateaus zijn vlakke oversteekplekken voor rolstoelgebruikers, op de hoeken zonder plateau komen verlaagde oversteekplekken.
 • De kruising met de Burg. Eliënsstraat krijgt een flauwe slinger, zodat weggebruikers de rijbaan beter blijven volgen.
 • De opritten liggen op één niveau met het trottoir. Voor bestaande opritten wordt voor een enkele oprit 3,5m aangehouden en voor een dubbele oprit 6m. 
 • Het trottoir en opritten worden uitgevoerd in trottoirtegels, de rijbaan wordt uitgevoerd in klinkers.
 • Aan de oostzijde komt een trottoir van 1.80m met daarlangs een groenstrook met onderbeplanting en bomen. 
 • Aan de westzijde komt een trottoir van 1.20m met daarlangs een groenstrook met onderbeplanting en bomen. 
 • De hele straat wordt voorzien van nieuwe bomen. De bomen krijgen meer (ondergrondse) groeiruimte en er komt een variëteit aan soorten.
 • Het onderhoud van het groen wordt de eerste 3 jaar op een hoger niveau beheerd, dit wordt gefinancierd uit het projectbudget. Na 3 jaar zijn de groenstroken volgroeid en is minder beheer voldoende. 
 • Verlichting staat op dezelfde plek of zo dicht mogelijk bij de huidige plek.

 

Beplanting

Voor de nieuwe bomen en onderbeplanting is een voorstel gemaakt. Hierbij is zo goed als mogelijk rekening gehouden met de voorkeuren van de bewoners. 
De bomen en onderbeplanting die zijn voorgesteld zijn geschikt voor uw straat. We stellen voor om een mix van soorten toe te passen voor meer variatie. 

 

Laat uw reactie achter over het beplantingsplan.

(Let op: als u hier een reactie achter laat, is dit een open reactie. Uw reactie is zichtbaar voor iedereen en is geen directe vraag aan het ontwerpbureau.)

| Categoriën: Archief | Tags: |

Bijlage

 1. 1_Posterenqueteperstraat_V01a3.pdf 19-10-2022 12:48:54

Commentaar

 • het lijkt dat de Vijverwijk kleurrijk wordt beplant met diverse bomendaar zijn we blij mee.wel verzoek ik u rekening te houden met de oprit bij mijn garage momenteel is het lastig beide parkeerplaatsen te gebruikende oprit is nu slechts 3 meter breed en dus veel te smalde grote berkenboom staat erg ongunstig en verspert de opritmomenteel verhindert de boom het oprijden van de tweede autoik verzoek u daarom de nieuw aan te planten boom iets op te schuivenzodat de oprit over de volle breedte goed bruikbaar wordtook graag de schuine oprijstrook van de trottoirband breder maken ( 6 mtr. )het is voor iedereen prettiger als ik beide auto's op eigen terrein kan parkerende straat staat vaak zo vol dat het lastig wordt voor het passerend verkeermet vriendelijke groet, jan van der sande, burg van lithstraat 20
  10-4-2023 0:54:59
  • @jan van der sande: Beste Jan, Via de mail hebben we een reactie gegeven op uw vragen.
   11-5-2023 6:32:43
 • 03/01/23 Naar aanleiding van de inhoud van mijn reactie d.d. 13/12/22 kan ik u melden dat er inmiddels overleg heeft plaats gevonden tussen de bewoners van Secr. de Vissersraat 3 en 1 over het al dan niet aanbrengen van het trottoir aan de noordzijde van de Secr. de Visserstraat ter hoogte van de hier genoemde huisnummers, met als resultaat dat beide bewoners instemmen en de sterke voorkeur hebben voor het uitvoeren van het trottoir op die wijze zoals dat in de rest van de straat zal worden uitgevoerd. Oftewel; toch een trottoir aan de noordzijde en dus tweezijdig uitgevoerd. (Aldus de heer Smits, d.d. 02/01/23 bewoner Huisnr 1).Met betrekking tot de inrichting van de wijk aangaande de beplanting willen wij graag in overleg met Anita Timmermans.
  3-1-2023 3:56:11
 • 13/12/22 Bijeenkomst 3 Cluster 3 Secr. de Visserstraat. (kort verslag)Een ruime meerderheid van de straatbewoners was bij deze bijeenkomst in het gemeentehuis aanwezig.Er is het volgende besproken en overeengekomen; de keuze is gevallen op optie 2 basisvariant.-Rijbaan 5.20 mtr, trottoir noordzijde 1.20 mtr, trottoir zuidzijde 1.80 mtr Let op: huidige trottoirtegels zijn erg glad gebleken en dient aandacht te krijgen.-Rijbaan met een holprofiel, molgoot in het midden van de rijbaan uitgevoerd met klinkers. (Voorkeur; voorbeeld KienehoefSt. Oedenrode)-Parkeren, behoudens eigen oprit, op straat.-Perken met onderbeplanting, gras vervalt. Nieuwe bomen in verschillende uitvoeringen.-Op verschillende kruispunten in de wijk plateaus (i.p.v. punaise) als snelheidsremmers. Een eventuele extra uitvoering op locatiev.d.Voortsingel/kruising Secr. de Visserstraat of Elienstraat wordt nog overwogen.-Mogelijkheid tot meedenken over de uitvoering van beplanting, zowel struiken als bomen, wordt ter harte genomen.Voor de uitvoering is info beschikbaar, herkomst website boomkwekerij EBBEN-Eind februari 2023 definitieve ontwerp beschikbaar.-Uitvoering gereed najaar 23/24- Opm: Er gaat geen gebruik gemaakt worden van grasbeton uitritten, alleen trottoir tegelwerk. Het onderhoud van het groen wordt de eerste 3 jaar op een hoger niveau door de gemeente beheerd.-Er gaat nog overleg plaats vinden tussen de bewoners van nr 3 en nr 1 (Noordzijde) samen met de gemeente, waarbij de uitvoering van het trottoir ter discussie staat. Daarnaast bestaat er behoefte om het trottoir tussen nr 1 en 24 als ook tussen nr 3 en 13 uit te voeren als in de rest van de straat aan de noordzijde.De bijeenkomst werd afgesloten met een dankwoord gericht aan de gemeente en het projectteam, voor de geboden gelegenheid mee te mogen denken over de uitvoering van dit project, waarbij onzerzijds de veiligheid van de realisatie een grote rol heeft gespeeld.
  18-12-2022 6:36:36
 • fijn dat voor de optie : " aan beide zijde van de straat een trottoir " is beslotenniet ter sprake is gekomen dat voor sommige huizen een klein betegeld pad door de groenstrook looptwanneer deze komen te vervallen bij de nieuwe groenstroken wordt dat voor sommigen lastig. ouderen die moeilijk ter been zijn kunnen niet meer voor hun huisdeur worden afgezet, en moeten omlopen langs een oprit eldersbovendien is het pad bij sommige woningen een opgang naar kantoor of praktijkwat de bomen betreft heb ik te weinig kennis om een duidelijke voorkeur uit te spreken
  15-12-2022 8:08:09
 • Even een vraag…waarom hebben jullie tot onze verbazing de opties omgewisseld. Wij gaan dus nu voor optie 2. Beetje jammer dat het zo moet gaan.Geldt dus voor Burg.v. Lithstraat.
  13-12-2022 5:02:19
 • Wij kiezen voor de optie waarbij aan beide kanten van de straat een trottoir komt. Dit is nu optie 2 geworden.Opvallend is dat bij de vorige schetsen de trottoirs aan beide zijden van de weg 1.80 m. breed waren. Nu is het trottoir aan een kant 1.20 m. en aan de andere 1.80 m.Waarom dit verschil?
  12-12-2022 12:04:41
 • Even een vraag…waarom hebben jullie tot onze verbazing de opties omgewisseld. Wij gaan dus nu voor optie 2. Beetje jammer dat het zo moet gaan.Geldt dus voor Burg.v. Lithstraat.
  12-12-2022 11:54:31
 • Veghel, 08 December 2022N.a.v. uitnodiging 2e ontwerpsessie Vijverwijk klimaatrobuust, Secr. De Visserstraat en de daarbij ontvangen ontwerpen(optie1: groene variant en optie 2: basis variant), een eerste reactie alvorens de volgende bijeenkomst plaats gaat vinden.Onze persoonlijke voorkeur (als bewoners van Secr. de Visserstraat 20) gaat uit naar optie 2, de basis variant. De uitvoering van het trottoir, aan 1 zijde van de straat, is voor ons zeker niet acceptabel (optie 1: groene variant).Aandachtspunt 1: de splitsing Secr. de Visserstraat met de Dr. Van der Voortsingel, zouden wij als bewoners aan deze kruising ook uitgevoerd willen zien met een plateau als snelheidsremmer. Er wordt vaak erg hard gereden op de Dr. Van der Voortsingel en er is veel fietsverkeer van en naar het Zwijsen College. De Secr. de Visserstraat is tevens een doorgaande weg. Eventueel ter vervanging van het plateau aan het einde van de Dr. Van der Voortsingel (bij het spoor), omdat daar toch al langzaam gereden moet worden, om de weg te kunnen vervolgen. Aandachtspunt 2: de onlangs geplaatste stoeptegels, bij de vervanging van gas- en waterleidingen, zijn buitensporig glad gebleken in het najaar en in de winter (groene, glibberige aanslag).
  8-12-2022 5:54:23
 • Met verbazing heb ik kennis genomen van het ontwerp: Burgemeester van Lithstraat.Op de inspraakavond is door alle aanwezigen UNANIEM gekozen voor de optie met aan beide zijden van de rijbaan een trottoir.Voor de jonge kinderen is het dan mogelijk om rond het eigen woonblok te blijvener hoeft bij steppen of fietsen niet eerst een rijbaan te worden overgestokenook voor de ouderen is het prettig om met een rollator niet eerst te hoeven overstekenTot mijn ergernis heb ik geluiden opgevangen dat enkele bewoners van de Vijverwijkstellen: die ouderen moeten de wijk maar uit! Vergeten wordt dat juist zij de Vijverwijk hebben gemaakt tot wat de wijk nu is.Hoewel het zou kunnen zijn dat slechts aan een zijde een trottoir de gemeente kosten uitspaart zou dat geen argument behoren te zijn.met vriendelijke groet, Jan van der Sande
  6-12-2022 10:43:16
 • Wij gaan voor optie 1. Hebben al wel aangegeven dat wij graag twee parkeerplaatsen in grasbeton willen, voor ons huis.(Burg.v.Lithstraat 6).
  21-10-2022 8:38:01
 • N.a.v. de presentatie bij de Gemeente optie 1, 2, en 3 als vertegenwoordiger namens de Secr. de Visserstraat;Conclusie: Prioriteit 1 namens de aanwezige straatgenoten, Symmetrie van de straat blijft een voorwaarde, waarbij;- Trottoirs aan twee zijden van de straat gehandhaafd blijven.- Huidige bomen vervangen en aan twee zijden vernieuwd gaan worden.Motivatie: Veiligheid/ Gebruiksvriendelijkheid- Het plaatsen van het trottoir aan 1 zijde van de straat is zeker niet wenselijk voor minder valide personen, of kleine kinderen die buiten spelen en eerst de weg over moeten steken om hun weg te gaan vervolgen. Ook voor valide personen is het onhandig om voortdurend over te moeten steken.- De huidige bomen verkeren, ons inziens, in een zeer slechte staat. Wanneer bij het vervangen van het wegdek de wortels geruimd gaan worden, zal de stabiliteit van de bomen sterk verslechteren, waardoor de kans op omvallen sterk vergroot gaat worden. Momenteel zijn er al verschillende bomen in de tijd verwijderd als gevolg van verslechterde kwaliteit.
  21-10-2022 7:58:31
 • Beste heer, mevrouw, Bedankt voor inzage in deze opties. Goed te zien dat er veel ruimte is voor nieuw groen en tevens behoud van het huidige groen. Optie twee spreekt ons daarom erg aan.Groet,Roel van den Boogaart (Burg. van Lithstraat 10)
  20-10-2022 8:07:17
 • Hoe laat is de Burg. van Lithstraat meeting vanavond? Meld me graag aan. Groet Marcel & Anne-Marie
  17-10-2022 23:50:40
  • @Marcel van Schaik: De Secretaris de Visserstraat en Burg. Van Lithstraat is om 19.00 – 20.30 uurDe werksessie vindt plaats op het gemeentehuis van Meierijstad, Stadhuisplein 1 in Veghel.Ik zal u bij Anita aanmelden.
   18-10-2022 0:01:20
Je moet eerst inloggen om commentaar te leveren
vijverwijk
2929